Gobi by OTGO 2014
Gobi by OTGO 2014, acryl on canvas, 200 x 180 cm
Gobi by OTGO 2014

otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2014OTGO