Mogoi 5 by OTGO 2014
MOGOI 5 by OTGO 2014, acryl on canvas, 150 x 150 cm


mogoi 5 by OTGO 2014
OTGOS ART SPACE BERLIN 2017
 

otgo-art

OTGO

fan-site
facebook.com/OTGOArtist

2014OTGO